POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w naszej firmie.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Tańca algoRYTM , Buczyna 1a 66-218 Lubrza. 
 2. Wszelkich informacji o przetwarzaniu danych uzyskają Państwo pod nr telefonu: +48 697 720 257 lub adresu e-mail: kontakt@algorytm-dance.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów/zleceniodawców w celu realizacji zleconej usługi. Przechowujemy dane wymienione w następnych punktach
 4. Dane kontaktowe zlecającego, w przypadku dziecka, dane opiekunów prawnych
 5. Dane do wystawienia dowodu zapłaty
 6. Przetwarzanie w związku z zamówieniem jest w zgodzie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit b czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 7. Dane osobowe przekazywane do realizacji zlecenia będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń i/lub reklamacji oraz w przypadku usług cyklicznych w celu wykorzystania w kolejnych zleceniach.
 8. Administrator przetwarza również dane niezbędne do rozliczenia usługi w zakresie wskazanym przepisami prawa.
 9. Przetwarzanie takie jest w zgodzie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit c) czyli wypełnienie przez administratora obowiązku prawnego.
 10. Zakres przetwarzanych takich danych oraz okres ich przetwarzania, w tym przechowywania określają przepisy prawa: Dowody sprzedaży (FV) – Ustawa o VAT – 6 lat
 11. Za zgodą osoby Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku publikowanego w mediach, zgodnie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit a) czyli przetwarzanie ma miejsce za zgodą osoby której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.4.
 12. Administrator przetwarza również informacje o stanie zdrowia uczestnika w charakterze informacji o istnieniu bądź braku przeciwskazań do udziału w zajęciach i organizowanych imprezach. Przetwarzanie takie realizowane jest na podstawie Artykułu 6 RODO ust. 1 lit. f) czyli jest to prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
 13. Zgodnie z Artykułem 6 RODO, ust. 1 lit f) Administrator w prawnie usprawiedliwionym celu przetwarza dane z zapisu monitoringu w postaci wizerunku. Zapis obrazu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć, pracowników Administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia. Zapis obrazu przechowywany jest do 60 dni po czym podlega nadpisaniu i nie jest udostępniany osobom nieupoważnionym, dostęp do nagrań jest właściwie zabezpieczony.
 14. Państwa dane nie są przekazywane do krajów trzecich, są odpowiednio zabezpieczone, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby do tego upoważnione.
 15. Dane osobowe osób poniżej 16 roku życia są przetwarzane za zgodą opiekuna prawnego lub po potwierdzeniu zgody dziecka przez opiekuna.
 16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych które Państwa dotyczą, może Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw:
 17. prawo do żądania informacji o danych (dostępu),
 18. sprostowania danych błędnych lub nieprawdziwych, ograniczenia przetwarzania,
 19. uzyskania kopii danych oraz
 20. żądania wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych, w szczególności przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.
 21. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zlecenia jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do jego realizacji lub/i jest wymogiem ustawowym (rozliczenie sprzedaży), co w przypadku ich nie podania skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy / usługi.
 22. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do urzędu kontrolnego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)